Kleding 2023

KLEDINGREGLEMENT
WV De Jonge Renner 2023

 

1. Werking reglement
1.1 Dit kledingreglement is van toepassing met ingang van 1 januari 2023;
1.2 Dit kledingreglement maakt onverkort deel uit van het lidmaatschap bij De Jonge Renner;
1.3 Dit kledingreglement vervangt alle op dit moment bestaande kledingbepalingen;
1.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel gevallen waarin het voldoen aan de voorwaarden ter discussie staat beslist het bestuur van WV De
Jonge Renner.

2. Kledingvoorschriften
2.1 Tijdens door het bestuur aangewezen activiteiten, trainingen en officiële wedstrijden is het dragen van de meest actuele WV De Jonge Renner-kleding verplicht;
2.2 Uitzondering op artikel 2.1 zijn mogelijk in door het bestuur vast te stellen gevallen;
2.3 Het is leden niet toegestaan om andere sponsoren dan de door WV De Jonge Renner erkende sponsoren uit te dragen;
2.4 Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot nader door het bestuur te bepalen sancties.

3. Kledingpakket
3.1 WV De Jonge Renner stelt aan jeugd-, renners- en daartoe door het bestuur aangewezen kaderleden een basiskledingpakket beschikbaar tegen de geldende prijs;
3.2 De prijs van dit pakket kan verminderd worden met een eventuele jaarlijks door Algemene Ledenvergadering vast te stellen korting;
3.3 Overige leden en andere belangstellenden kunnen de clubkleding tegen de door het bestuur vastgestelde prijzen aanschaffen;
3.4 De prijzen van de kleding kunnen jaarlijks door het bestuur worden aangepast;
3.5 Indien een korting van toepassing is als genoemd in artikel 3.2 wordt eenieder aan wie deze korting is toegekend geacht:
3.5.1 Deel te nemen aan de ploegenvoorstelling tijdens de opening van het seizoen;
3.5.2 Deel te nemen aan het clubkampioenschap in zijn/haar categorie;
3.5.3 Deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door WV De Jonge Renner;
3.5.4 Voor niet licentiehouders gelden alleen de voorwaarden onder 3.5.1, 3.5.2 en 2.1 (aangewezen activiteiten en verenigingstrainingen).
3.6 Leden die niet voldoen aan hetgeen gesteld is in artikel 3.5 kunnen een verzoek krijgen tot het terugbetalen van de vastgestelde korting.
3.7 Het bestuur kan in nader te bepalen gevallen extra pakketten kleding ter beschikking stellen aan specifieke groepen renners;
3.8 Het bestuur kan een extra korting bepalen voor (aspirant-) trainers.

4. Bestellen, betaling & leveren kleding
4.1 De bestelling van kleding loopt exclusief via BICI;
4.2 Bestellen is mogelijk op de website, https://shop.bici.world/djr
4.3 Bestellingen dienen direct te worden afgerekend via de website van BICI;
4.4 Levering van de kleding vindt plaats voor aanvang van het wegseizoen 2023.

5. Vervanging en garantie
5.1 Kleding die bij een val in een officiële wedstrijd vanuit de club, het DK of NK stuk gaat wordt eenmalig gratis omgeruild, anders voor eigen kosten;
5.1.1 Een officiële wedstrijd vanuit de club betreft enkel wedstrijden waar als clubploeg wordt ingeschreven.
5.1.2 Omruilen geldt enkel en alleen voor kleding uit het standaard kledingpakket; (per 23-01-2023)
5.2 Kleding die versleten is, wordt niet omgeruild;
5.3 Kleding die te klein geworden is, wordt niet omgeruild;
5.4 Kleding onderling ruilen is toegestaan;
5.5 Kleding waarvan binnen 30 dagen fabrieksfouten worden geconstateerd, kunnen zonder kosten binnen deze 30 dagen worden geruild en/of ter reparatie worden opgestuurd.

6. Inleveren kleding
6.1 Kleding wordt direct na uitreiken eigendom van de koper;
6.2 Renners die extra door WV De Jonge Renner ter beschikking gestelde kleding in beheer hebben dienen deze in te leveren na een verzoek hiertoe van of namens het bestuur van WV De Jonge Renner;
6.3 Een overgang naar een andere vereniging wordt pas goedgekeurd nadat alle bestelde kleding betaald en/of ter beschikking gestelde kleding ingeleverd is;
6.4 Omwille van het duurzaam gebruik van kleding nodigt WV De Jonge Renner eenieder uit om aangeschafte kleding die niet meer gebruikt wordt in te leveren bij de coördinator van de categorie. Hiermee kunnen startende leden voorzien worden van een tijdelijk kledingpakket.

7. Kledingbeheer en uitgifte
7.1 Het kledingbeheer wordt verzorgd door de coördinator kleding. Voor de mogelijkheden van het bestellen van kleding kan contact opgenomen worden met de coördinator kleding, eventueel via het secretariaat van De Jonge Renner;
7.2 Overige mogelijkheden tot het bestellen van kleding wordt vermeld op de website van WV De Jonge Renner.

8. Overige en slotbepalingen
8.1 De kleding dient er altijd representatief uit te zien, dit is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende drager van de kleding;
8.2 Voor adviezen over wasvoorschriften kan contact gelegd worden met de coördinator;
8.3 Eenieder wordt geadviseerd om de naam op het labeltje van het kledingstuk te schrijven óf het kledingstuk te labelen.

Coördinatoren van de categorieën:
Jeugd                       – Eva van der Kaa
Nieuwelingen         – Cas Graafmans
Junioren (M)            – Jan van Aert
Belofte / Elite (V)    – Suzanne Peltzer/ Eric Verstraaten
Belofte / Elite (M)   – Daan Meijers
Overig                       – Suzanne Peltzer

KLEDINGREGLEMENT V2.2